Kannanottojen ja lausuntojen uutisarkisto

5.11.2018 Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle toivotaan lisärahoitusta lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi ja sote-uudistuksen tukemiseksi

Hallituksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä koko maan kattavan lakisääteisen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 3 milj. euron valtionavustuksesta esitetään leikattavaksi 50 000 euroa. Leikkaus on minimaalinen säästö ja heikentää entisestään osaamiskeskusten lakisääteisten palvelujen asiakaslähtöistä ja kustannusvaikuttavaa toteuttamista. Leikkauksen sijaan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valtionavustus nostettaisiin 4 miljoonaan euroon vuodelle 2019. Näin varmistettaisiin systemaattista ja ennakoivaa osaamisen kehittämistä maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Lue lisää

 

10.8.2018 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon 9.8. Keskustelussa tuotiin esille, että sote ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tarvitsevat paljon systemaattista palvelujen kehittämisen tukea ja ammatillisen osaamisen uudistumista: järjestämisvastuun onnistuneen toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen rakenteet, resurssit ja osaaminen varmistetaan pikaisesti, selkeästi ja koko maassa yhtenevästi.

Lue lisää

 

25.6.2018 Lausunto asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

Soccan lausunnossa asiaa tarkasteltiin monipuolisesti. Näkökulmina olivat tiedonhallinta, vaikuttavuuden arviointi, kotikuntoutus, kotihoito ja henkilökohtainen budjetti.

Lue lisää

 

21.12.2017 Soccan lausunto valinnanvapauslaista

Myös Socca antoi lausunnon valinnanvapautta koskevasta lakiehdotuksesta 14.12.2017. Lausunnossamme otettiin kantaa mm. heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteeseen, palvelunohjaukseen ja eri palveluntarjoajien välisen yhteistyön ja tiedonkulun vaikeuksiin.

Lue lisää

 

13.10.2017 Kuultavana eduskunnassa 12.10.2017

Miten sosiaalialan tutkimusta kehitetään ja miten varmistetaan sen rahoitus sote-uudistuksessa? Soccan johtaja Pirjo Marjamäki kuultavana eduskunnassa.

Lue lisää

 

28.3.2017 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan lakiesityksen täydentämisluonnoksesta

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ehdottavat vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavan palveluyksikön määrittelyyn täydennyksiä.

Lue lisää

 

14.12.2016 Eduskunta palautti sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen entiselleen vuodelle 2017

Eduskunta on tänään myöntänyt miljoonan euron lisärahoituksen sosiaalialan osaamiskeskuksille vuodelle 2017. Lisämääräraha palauttaa rahoituksen edeltävien vuosien tasolle, kun hallituksen tekemä budjettileikkaus olisi pienentänyt rahoitusta yli 30 prosenttia. Lisärahoituksen turvin sosiaalialan osaamiskeskukset voivat jatkaa tärkeässä roolissaan sote uudistuksen maakunnallisessa ja valtakunnallisessa valmistelussa.

Lue lisää

 

28.11.2016 Soccan lausunto sote-järjestämislakiesityksestä: Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tutkimus ja opetus samalle viivalle

Socca keskittyi lausunnossaan opetusta ja tutkimusta koskeviin pykälämuotoiluihin. Sosiaalitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen pääsyä valtionrahoituksen piiriin on kauan odotettu. Nyt siihen periaatteessa aukenisi mahdollisuus, kun sosiaalihuoltoa ollaan nostamassa samaan asemaan terveydenhuollon kanssa. Samalla sosiaalityön käytännön opetus ja erikoistumiskoulutus tulisi valtion rahoituksen piiriin. Sen sijaan tutkimuksen rahoitusta ja organisointia koskevat esitykset vaatisivat muutoksia, jotta rahoitus mahdollistuisi siten kuin on tarkoitettu.

Lue lisää

 

22.11.2016 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottavat kantaa valtionavun leikkaukseen vuonna 2017

Hallituksen ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta.

Lue lisää

 

21.11.2016 Sosiaalipäivystyksen ja terveyspäivystyksen yhteistyö tiivistymässä - Socca antoi asiantuntijalausunnon eduskunnassa

Soccan johtaja Pirjo Marjamäki antoi kirjallisen asiantuntijalausunnon ja oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 11.11.2016 koskien terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtäviä muutoksia (HE 224/2016) vp. Sosiaalihuoltalain muutokset koskevat sosiaalipäivystystä sekä sosiaalipalvelujen kokoamista alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen.

Lue lisää

 

17.12.2015 Kannanotto tulevien sote-alueiden kehittämis- ja tutkimusrakenteista

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat toivovat yksittäisten sote-alueiden kehittämisyksiköitä suurempia yliopistolliseen ja laajemman alueen tutkimus- ja kehittämisosaamisen perustuvia rakenteita.

Lue lisää

 

12.11.2015 Hallituksen sote-linjaus lupaa hyvää sosiaalialan kehittämiselle ja tutkimukselle

Sosiaalialan väki yllättyi myönteisesti nähdessään tuoreimmat sote-linjaukset. Aluejaon perusteita ja sote-uudistuksen askelmerkkejä koskevassa hallituksen linjauksessa 7.11. sosiaalialan osaamiskeskukset asetetaan yliopistosairaaloiden rinnalle kehittämisen ja tutkimuksen vastuullisina toimijoina.

Lue lisää

 

8.5.2015 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottivat kantaa hallitusohjelmaan

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi: 1.) Sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kaventaminen 2.) Perheiden hyvinvoinnin parantaminen 3.) Sitoutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toteuttamiseen

Lue lisää

 

19.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.2 kirjallisen lausunnon sosiaalihuollon ammattihenkilölaista (HE 354 vp). Osaamiskeskusjohtajat pitävät uutta lakia erittäin tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, sosiaalihuollon laadun ja asiakkaiden oikeusturvan parantamisen näkökulmista. Tärkeimpänä yksittäisenä huomiona oli se, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan koulutusvaatimuksista on säädettävä tiukemmin kuin mitä hallitus nyt esittää (§12).

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat kuultavina eduskunnassa sote-järjestämislaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat olivat 10.2. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevasta hallituksen esityksestä (HE 324/2014). Johtajat toivat painokkaasti esiin, että uudistuksen tueksi tarvitaan toimivat kehittämisrakenteet ja niiden asianmukainen resursointi.

Lue lisää

 

13.2.2015 Pääkaupunkiseudun kunnat vetoavat Helsingin yliopistoon sosiaalityön aloituspaikkojen lisäämiseksi

Pääkaupunkiseudun kuntien apulaiskaupunginjohtajien kannanotossa 13.2. esitetään, että Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta pikaisesti lisäisi sosiaalityön aloituspaikat vastaamaan työelämän tarpeita. Pääkaupunkiseudun kunnissa on suuri pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Heitä tarvitaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluja.

Lue lisää

 

5.2.2015 Socca kuultavana eduskunnassa asiakasasiakirjalain tiimoilta

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaiksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta (hallituksen esitys HE 345/2014 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 3.2. oli johtaja Pirjo Marjamäki Soccasta.

Lue lisää

 

4.2.2015 Socca eduskunnan kuultavana varhaiskasvatuslaista

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys (HE 341/2014) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana oli Soccan varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen 23.1.2015.

Lue lisää

 

17.10.2014 Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto sote-järjestämislaista: Sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen asema ja rahoitus on turvattava sekä alueelliset tarpeet huomioitava

Uudella lainsäädännöllä on varmistettava nykyiseen lainsäädäntöön perustuvien kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen osaksi uusien sote-alueiden kehittämisrakenteita sekä alueellisten tarpeiden huomioiminen. Tärkeää on myös tasapuolinen rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Lue lisää

 

2.10.2014 Osaamiskeskuksia kuultavana eduskunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti 1.10. kuulemisen valtion ensi vuoden talousarviosta. Teemana oli erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta ja Socca oli yksi kuultavista organisaatioista.

Lue lisää

 

22.9.2014 Mediatiedote sote-uudistuksesta: Asiakkaalla oikeus saada myös laadukkaita sosiaalipalveluja

Onnistunut integraatio vaatii tasapuolisuutta Sosiaaliala on jäänyt pahasti lapsipuolen asemaan käsillä olevassa sote-uudistuksessa. Toimivia ja kustannustehokkaita palveluja ei kuitenkaan synny ilman sosiaalialan näkökulmaa, sillä ihmisten ongelmat eivät ratkea pelkillä terveyspalveluilla. Tästä syystä leikkausten sijasta on ehdottoman tärkeää panostaa tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimukseen.

Lue lisää

 

22.9.2014 Uusi sosiaalihuoltolaki käsittelyssä eduskunnassa 18.9.

Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki myös parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

Lue lisää

19.9.2014 Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa -seminaarin antia

Eduskunnan järjestämässä seminaarissa 17.9. pohdittiin sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen tulevaisuutta uusissa sote-rakenteissa. Puheenvuoroissa korostui vahva tarve turvata sosiaalialan kehittämis- ja tutkimuksen resurssit, sillä ainoastaan tutkimukseen perustuva kehittäminen varmistaa toimivien ja kustannustehokkaiden sosiaalialan palvelujen luomisen. Samalla haluttiin nostaa sosiaaliala tasavertaiseksi toimijaksi terveydenhuollon rinnalle.

Lue lisää

 

16.9.2014 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta ehdottaa yhteistyön tiivistämistä perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kanssa

Neuvottelukunnan kannanotossa ehdotetaan, että sosiaalialan osaamiskeskusten talousarvioleikkauksen sijasta osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kesken laaditaan yhteinen suunnitelma vuoteen 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon strategista ja tehokasta toteutusta tukevalle kehittämisrakenteelle.

Lue lisää

 

28.8.2014 Sari Sarkomaa jakoi huolemme sosiaalialan kehittämisen rahoituksesta tulevaisuudessa

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa tuli vieraaksemme 26.8. tutustumaan Soccaan ja osaamiskeskustoimintaan. Käynnin taustalla oli uhka sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua koskevasta rajusta leikkauksesta.

Lue lisää

 

26.8.2014 Yliopistojen Sosnet verkosto ja valtakunnallinen amk-verkosto ottivat kantaa sosiaalialan osaamiskeskusten puolesta

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja valtakunnallinen amk-verkosto ilmaisivat huolensa sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkauksista.

Lue lisää

12.8.2014 Kannanotto sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkaamisesta

Sosiaalialan osaamiskeskukset laativat kiireellisen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle. Kannanotossa esitetään, että sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaan varattua valtionosuutta ei vuodelle 2015 vähennettäisi, vaan osuus palautettaisiin vuoden 2013 tasolle (3,5 miljoonaa euroa koko maahan).

Lue lisää

17.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tulevaisuus

Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston ja sosiaalialan osaamiskeskusten kannanotto

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje