Yhteistyö peruspalvelujen kanssa ja suunnitelmallisuus

Tässä teemassa kuusi lastensuojelun työryhmää Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta kehitti yhteistyötä lastensuojelun ja koulun välillä, asiakassuunnitelmia, sosiaaliohjausta ja asiakaspalautetta.

Tältä sivulta löydät kehittämistehtävien tavoitteet ja ryhmien tuotokset.

1.) Suunnitelmat toimiviksi työvälineiksi

Vuosaaren toimipiste (Etelä-Itäinen avohuollon sosiaalityö, Helsinki) kehitti lastensuojelun avohuollossa tehtävien asiakassuunnitelmien sisältöä ja tapaa, jolla asiakassuunnitelmat tehdään.

Tavoitteet

 • Aikaansaada asiakassuunnitelmia, jotka ohjaavat suunnitelmallista työskentelyä ja ovat avohuollon työskentelyn työväline
 • Asiakkaat ovat mukana asiakassuunnitelman tekemisessä
 • Asiakassuunnitelman tavoitteet ja keinot kirjoitetaan niin selkeään ja konkreettiseen muotoon, että niitä voidaan hyödyntää osana lastensuojeluprosessia
 • Asiakassuunnitelmissa on selkeitä ja arvioitavissa olevia asioita
 • Kaikilla lapsilla, joiden asiakkuus lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen jatkuu, on ajan tasalla oleva asiakassuunnitelma
 • Täsmentää asiakastietojärjestelmään kirjattavien muistiinpanotekstien ja asiakassuunnitelmien välistä suhdetta ja madaltaa asiakassuunnitelmien kirjaamisen kynnystä

Kehittämissuunnitelma Vuosaari

Tuotokset

Kysymyksiä suunnitelman läpikäymiseen

Posteri: suunnitelmat toimiviksi työvälineiksi

Lastensuojelun asiakassuunnitelmia kehittämässä Vuosaaren esitys pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä syyskuussa 2011

Lisätietoja

Niina Pietilä
niina.pietila(at)hel.fi

2.) SUKEDO (suunnitelmallinen dokumentointi)

Leppävaaran sosiaalityöntekijät (Espoo, lastensuojelun avopalvelut) kehittivät asiakassuunnitelmia suunnitelmallisen työn tueksi.

Tavoitteet

 • Kehittää toimivat ja systemaattiset työkäytännöt asiakassuunnitelmien tekemiseen
 • Saada asiakassuunnitelmista konkreettisempia, käyttökelpoisempia ja ajantasaisempia
 • Tarkastella sitä, mitä suunnitelmiin kirjataan, miten asiakkaiden osallistuminen näkyy, miten tavoitteet asetetaan ja miten tavoitteita arvioidaan
 • Lisätä asiakkaan osallistumista
 • Tarkastella asiakkuuden suunnitelmallista lopettamista

Kehittämissuunnitelma Leppävaara

Tuotokset

Posteri: Asiakassuunnitelmien kehittäminen: Moniäänisyydestä yhteiseen ymmärrykseen

Lisätietoja

Heta-Maaria Ihatsu
heta-maaria.ihatsu(at)espoo.fi

Niina Kivelä
niina.kivela(at)espoo.fi

Riitta Luokkala
riitta.luokkala(at)espoo.fi

3.) VIUHKA

Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut) kehittivät sosiaaliohjauksen työprosesseja ja palveluvalikkoa.

Tavoitteet

 • Kuvata ja kehittää sosiaaliohjauksen palveluita
 • Antaa selkeä kuva tarjottavista palveluista ja työmenetelmistä itselle, asiakkaalle, sosiaalityöntekijöille ja yhteistyökumppaneille
 • Lisätä työn suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta
 • Saada palveluvalikosta työväline sosiaalityöntekijöille asiakassuunnitelmaa tehdessä
 • Yhdenmukaistaa sosiaaliohjaajien työskentelyä
 • Parantaa palvelun laatua ja helpottaa arviointia
 • Korostaa asiakkaan roolia

Kehittämissuunnitelma Leppävaaran sosiaaliohjaajat

Tuotokset 

Sosiaaliohjauksen palautelomake

Posteri:Tietoisuus työstä selventää suuntaa

Tietoisuus työstä selventää suuntaa Leppävaaran sosiaaliohjaajien esitys pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä syyskuussa 2011 

Lisätietoja

Janne Johansson
janne.johansson(at)espoo.fi

Jukka-Pekka Hellman
jukka-pekka-hellman(at)espoo.fi

Riitta Luokkala
riitta.luokkala(at)espoo.fi

4.) Kohti asiakaslähtöistä lastensuojelutyötä yhteistyössä koulun kanssa

Hakunilan lastensuojelun avopalvelut (Vantaa) kehitti lastensuojelun ja koulun välistä yhteistyötä lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaiheessa ja lastensuojelutarpeen selvitykseen liittyvissä yhteisissä tapaamisissa. Näkökulmana korostetaan asiakkaiden osallisuutta.

Tavoitteet

 • Saada lapsen ja vanhemman näkökulma keskeisiksi tapaamisissa
 • Lastensuojelun prosessin läpinäkyväksi tekeminen koululle ja asiakkaille heti alusta asti
 • Viedä Vantaalla aiemmin tehtyä Kola-hanketta eteenpäin lastensuojelun ja asiakkaiden näkökulmasta

Kehittämissuunnitelma Hakunila

5.) KOVISKO

Espoonlahden työryhmä (lastensuojelun avopalvelut, Espoo) kehitti tukitoimia lapsille, nuorille ja heidän perheille, joilla on koulupoissaoloja, syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhdessä koulun kanssa.

Tavoitteet

 • Kehittää toimintamalli ja tukitoimia sekä koululle että perheille, joissa lapsella on paljon poissaoloja koulusta
 • Tukea lasten koulunkäyntiä
 • Ehkäistä nuorten syrjäytymistä
 • Tukea vanhempia kasvatustehtävässä
 • Perustaa vertaisryhmät sekä lapsille että vanhemmille

Kehittämissuunnitelma Espoonlahti

Tuotokset

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys Espoonlahden lastensuojelun esitys pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivillä syyskuussa 2011

Lisätietoja

Anu Rämö
anu.ramo(at)espoo.fi

Pekka Siipola
pekka.siipola(at)espoo.fi

6.) Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen

Oulunkylän lastensuojelun työryhmä (Maunulan toimipiste, Länsi-Pohjoinen avohuollon sosiaalityö, Helsinki) kehitti mielekästä asiakaspalautteen keräämisen mallia, joka aidosti ohjaa ja innovoi asiakastyötä.

Tavoitteet

 • Asiakaspalautetta kerätään lastensuojelun asiakkaiden vanhemmilta sekä lapsilta itseltään
 • Palautetta kerätään lastensuojelun prosessin eri vaiheissa.
 • Palautteen keräämisestä tulee työtapa.
 • Palaute hyödynnetään kehittämällä toimintatapoja palautteen perusteella.
 • Kehitetään palautteen keräämisen tavat sellaisiksi, että palaute on helppo antaa ja että palaute on mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä.

Kehittämissuunnitelma Oulunkylä

Lisätietoja

Aimo Jauho
aimo.jauho(at)hel.fi

Hanna Süral
hanna.sural(at)hel.fi