Psykiatrinen palveluohjaus työmuotona

Palveluohjaus perustuu asiakkaan kohtaamiseen ja mahdollisimman itsenäisen elämän tukemiseen.  Käytännössä palveluohjaus on asiakkaan neuvontaa ja asianajoa sekä palveluiden koordinointia.  Palveluohjaukseen kuuluu palvelujen tarpeen arviointi sekä asiakkaan voimavarat huomioiva kuntoutussuunnitelma. Toisinaan kuntoutussuunnitelman  laadinnassa on asiakkaan pyynnöstä omaiset mukana.

 

Hoitovastuu on aina jollain muulla kuin psykiatrisen palveluohjauksen tiimillä. Palveluohjauksen ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia palveluja, vaan täydentää niitä. Palveluohjaus on konkreettista arjessa tukemista asiakkaan kotona. Tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujan kotona selviämisen mahdollisuuksia ja nostaa kuntoutujan elämänlaatua sekä ehkäistä sairaalahoitoja ja tiivistää yhteistyötä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien tahojen kanssa.

 

Kotikäyntejä on enimmilllään 1 - 2 kertaa viikossa. Niiden avulla tuetaan asukkaan viikko-ohjelman rakentumista ja vuorokausirytmin säännöllisyyttä. Kotikäynnit sisältävät kodinhoidollista ohjaamista asiakkaan tarpeiden mukaan, esimerkiksi siivouksessa ja ruuanlaitossa opastusta. Siivoustarvikkeet mennään ostamaan yhdessä asiakkaan kanssa ja opetellaan käyttämään niitä. Asukasta autetaan virastoasioinnissa ja lomakkeiden täytössä, lääkehoidossa  ja yhteydenpidossa hoitotahoihin.siakkaan. Kaikki edellä mainittu muodostaa  asiakkaan kokonaisvoinnin seurannan.

 

Sairaalajaksot lisääntyvät asumisen alkuvaiheessa

sairaalahoitojaksot voivat palveluohjaussuhteen alussa lisääntyä, kun hoidettavat ongelmat tulevat kohdatuiksi. Usein tämä kuitenkin merkitsee asiakkaan tilanteen paranemista: ammattilainen tulee kotiin, jolloin hän näkee kuinka asiakas voi. Kun asiakkaan tilanne heikkenee, pyritään palvelua mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan aiempaa intensiivisemmin ja tiivistämään yhteistyötä hoitotahon kanssa. Alkuvaikeuksia helpottaa se, että asiakkaalla on tiedossa tuttu työntekijä, jolle hän voi tarvittaessa soittaa.


index
Nuoret
Johdanto
Ennaltaehkäisy

Kriisiasuminen

Kuntouttava asuminen
Jatkoasuttaminen

Taaksepäin
Eteenpäin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä